Interspa - Relax portál
Zavolajte nám
Rezervačné centrum
0948 644 567

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti InterSpa, s. r. o. so sídlom: Úprkova 24, 811 04 Bratislava 
IČO: 44 471 092, zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sro, vložka č.: 55294/B

 

Preambula


Spoločnosť  InterSpa, s. r. o. so sídlom: Úprkova 24, 811 04 Bratislava , IČO: 44 471 092, zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sro, vložka č.: 55294/B je cestovnou agentúrou (ďalej len „CA“), ktorá v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti najmä sprostredkúva pre poskytovateľov liečebných pobytov predaj ich jednotlivých služieb (ubytovacie , stravovacie, výkon procedúr a pod.)

Za účelom úpravy zmluvných vzťahov medzi CA a osobou, ktorá má záujem o poskytnutie služieb (ďalej len „objednávateľom“) pri obstarávaní požadovaných služieb CA pre objednávateľa,  CA vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „ VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní služieb  vzniknutej medzi CA a objednávateľom. Súčasťou zmluvy o o obstaraní služieb sú virtuálny katalóg služieb nachádzajúci sa na web stránke www.interspa.sk , nezáväzná rezervácia služieb objednávateľa a všetky ostatné  písomné doklady, ktoré zmluvné strany navzájom obdržia , najmä: informatívny mail o prijatí nezáväznej rezervácie, písomné potvrdenie rezervácie,  pobytový poukaz  - voucher, písomné pokyny – podrobné informácie o obstaraných službách, faktúra a pod.. 

Zaslaním a odoslaním riadne vyplnenej nezáväznej  rezervácie služieb ako aj záväznej objednávky objednávateľom CA , objednávateľ potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so znením týchto VOP a s podmienkami zmluvného vzťahu bez výhrad súhlasí. 

Objednávateľ rozumie, že zmluva o obstaraní služieb medzi objednávateľom a CA vznikne okamihom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy podľa čl. II ods. 3 týchto – záväznou objednávkou objednávateľa ( vyplnením a odoslaním formulára a akceptovaním VOP).

Objednávateľom je osoba , ktorá s CA uzatvorí zmluvu o obstaraní služieb  alebo osoba v prospech ktorej sa zmluva o obstaraní služieb uzatvorila. 

 

I.  Predmet


Predmetom záväzkového vzťahu zmluvných strán je  obstaranie služieb CA  na strane jednej a riadne a včasné zaplatenie dohodnutej ceny  za obstarané služby objednávateľom na strane druhej; v súlade s týmito VOP. 

 

II. Objednanie služieb, vznik zmluvy o obstaraní služiebCA bude obstarávať hlavne tie služby pre objednávateľa, ktoré sa nachádzajú na web stránke CA www.interspa.sk , vo virtuálnom katalógu služieb .

Po tom čo si objednávateľ z virtuálneho katalógu CA vyberie ním požadovanú službu, vyplní nezáväznú rezerváciu, v ktorej riadne a pravdivo uvedie údaje požadované CA (najmä: požadovaný dátum príchodu a odchodu, počet osôb, typ izby, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, tel.č...)  (ďalej len „nezáväzná objednávka“) a túto zašle CA. 

CA prostredníctvom e-mailu objednávateľovi potvrdí prijatie nezáväznej objednávky. 

Ak zo strany CA bude možné požadované služby obstarať, následne CA prostredníctvom e-mailu objednávateľovi potvrdí rezerváciu požadovaných služieb v termíne uvedenom v nezáväznej objednávke objednávateľa  (návrh na uzatvorenie zmluvy o obstaraní služieb) a určí lehotu na záväznú rezerváciu . 

Následne  pre vznik zmluvy o obstaraní služieb  musí objednávateľ v lehote určenej CA vyplniť a odoslať formulár nachádzajúci sa v potvrdení rezervácie spolu s akceptovaním/potvrdením týchto VOP  CA ( prijatie – akceptácia návrhu na uzatvorenie zmluvy obstaraní služieb) ; ďalej len „záväzná objednávka“. Ak nie je v termíne požadovanom objednávateľom možné objednávateľom požadovanú službu poskytnúť navrhne objednávateľovi iné možné plnenie. 

Po prijatí záväznej objednávky CA zašle objednávateľovi e-mailom faktúru za účelom úhrady ceny za obstarané služby.

Objednávateľ je povinný cenu za obstarané služby uhradiť na účet CA vo výške a v lehote splatnosti uvedenej na faktúre CA. V prípade, že objednávateľ cenu za obstarané služby neuhradí riadne a včas platí, že táto zmluva zaniká (rozväzovacia podmienka) a súčasne je povinný uhradiť CA zmluvnú pokutu vo výške ceny za obstaranie služieb..  V takomto prípade CA nevzniká povinnosť obstarať  služby v súlade so záväznou objednávkou objednávateľa. 

Po obdŕžaní uhradenej  ceny za obstarané služby v lehote splatnosti uvedenej na faktúre CA , CA zašle e-mailom objednávateľovi voucher – pobytový poukaz a písomné pokyny – podrobné informácie o obstaraných službách. Voucher – pobytový poukaz slúži objednávateľovi na preukázanie poskytovateľovi služieb nároku objednávateľa na objednané služby.  
 

III. Ceny obstaraných služieb  a platobné podmienky


Cena za služby obstarané CA bude vyčíslená vo faktúre CA, a to podľa aktuálnych cien služieb platných v čase odoslania záväznej objednávky. Ceny  v katalógu uvedené sú vrátane  DPH ( pokiaľ sa DPH  na danú službu vzťahuje). CA má právo jednostranne meniť ceny služieb uvedených v jej katalógu. Platí, že objednávateľ súhlasí s cenou služieb, ktoré si objedná.  

CA lehotu splatnosti ceny za obstarané služieb stanoví vo faktúre, ktorú zašle e-mailom objednávateľovi, a objednávateľ súhlasí, že s výškou ceny ako aj s lehotou splatnosti faktúry je viazaný. 

Za deň uhradenia ceny za obstarané služby sa považuje deň pripísania ceny na účet CA uvedený vo faktúre. Pri platbe bankovým prevodom  hradí všetky bankové poplatky objednávateľ, v opačnom prípade je CA oprávnená tieto objednávateľovi doúčtovať. 

Objednávateľ môže uhradiť služby aj darčekovým kupónom vydaným CA, pričom platí, že suma ceny služieb nesmie byť nižšia ako celková suma ceny darčekových kupónov. 

Zo zliav, poskytnutých CA, má objednávateľ nárok na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu poskytnutých služieb,.

Po vzniku zmluvy o obstaraní služby má CA právo jednostranne zvýšiť cenu týchto služieb, a to najneskôr 21 dní pred termínom začiatku čerpania služieb , a to v prípadoch:
a) Zvýšenie dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt, aj je súčasťou služieb doprava
b) Zvýšenie platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskové, cestné, prístavné a iné poplatky, ktoré sú zahrnuté do ceny služby
c) Zmeny kurzu eura ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny služieb v priemere o viac ako 5%
V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa tohto bodu , CA e-mailom túto skutočnosť oznámi objednávateľovi . Objednávateľ, je povinný rozdiel doplatiť bezodkladne, najneskôr v lehote určenej CA, v opačnom prípade platí čl. II ods. 7 VOP.

 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán


Objednávateľ je povinný poskytnúť CA maximálnu súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie objednaných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady a škodu , ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných patrí.

Objednávateľ je oprávnený písomne (e-mailom) oznámiť CA, že služby budú namiesto neho poskytnuté tretej osobe uvedenej v oznámení, a to v lehote 7 dní pred dátumom začiatku čerpania služieb Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa so Zmluvou o obstaní služieb , VOP   a všetkými podmienkami poskytnutia služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je CA schopná zabezpečiť, v opačnom prípade písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa. CA si účtuje za zmenu osoby paušálny poplatok vo výške  10 EUR.

Ak je CA nútená pred dátumom príchodu uvedenom v objednávke (začiatku čerpania služieb) zmeniť podstatnú podmienku zmluvy (napr. zmena termínu konania pobytu o viac ako 24 hod., zvýšenie ceny služieb o viac ako 10%, zmenia miesta ubytovania mimo rámec danej oblasti, zmena ubytovacieho zariadenia v nižšej kategórii), navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, vrátane novej ceny a upozorní objednávateľa na jeho právo na odstúpenie od zmluvy bez sankcií. V takomto prípade je objednávateľ povinný bezodkladne, prípadne v stanovenej lehote uviesť písomne svoje stanovisko CA, v opačnom prípade platí, že objednávateľ so zmenami súhlasí.

CA je oprávnená vykonávať operatívne zmeny poskytovaných služieb počas čerpania služieb ak zo závažných dôvodov, ktoré CA nemá možnosť ovplyvniť nie je možné služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade CA zabezpečí náhradné služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom pôvodným službám. V takomto prípade sú ďalšie nároky objednávateľa vylúčené. CA v takomto prípade tiež môže vrátiť zaplatenú časť ceny za neposkytnuté služby alebo poskytnúť objednávateľovi zľavu zo služieb ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu.
 
Objednávateľ je povinný prevziať od CA všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených. 

Objednávateľ je povinný pri čerpaní služieb sa presne riadiť prevzatými pokynmi a informáciami oznámenými CA alebo jej zástupcami, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si potrebné doklady a iné podmienky potrebné pre čerpanie služieb.
 
Pri liečebných pobytoch je objednávateľ  povinný sa oboznámiť s kontraindikáciami daných kúpeľov. CA nezodpovedá za prípadné škody na zdraví klienta zapríčinené jeho rozhodnutím zúčastniť sa liečebného pobytu podľa uvedeného. 
 
Objednávateľ je povinný niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas čerpania služieb v dopravnom prostriedku alebo v ubytovacom a inom zariadení spôsobil.
 

V. Odstúpenie od zmluvy


CA môže pred dňom nástupu uvedenom v objednávke od zmluvy odstúpiť ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CA poskytnúť služby podľa uzatvorenej zmluvy a je nútená ich zrušiť. V takomto prípade má objednávateľ právo na vrátenie celej časti zaplatenej ceny za obstarané služby. 

Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia CA. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť CA nasledovné zmluvné pokuty (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku): 
a.)    32 - 29 dní ....... 15% z ceny pobytu 
b.)    28 - 15 dní ....... 30% z ceny pobytu 
c.)    14 - 7 dní ......... 50% z ceny pobytu 
d.)    6 - 0 dní ......... 100% z ceny pobytu 
V prípade storna jednej osoby v 2-lôžkovej izbe musí zostávajúca osoba doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov sa započítava aj deň, kedy bolo odstúpenie od zmluvy CA riadne oznámené. 

V prípade, že objednávateľ nezačne čerpať riadne zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo len čiastočne, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby. 

V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zmenu je CA schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia zmluvné pokuty podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak. 

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa CA vráti objednávateľovi zaplatenú cenu za služby zníženú o príslušnú zmluvnú pokutu, a to na číslo účtu určené objednávateľom.

V prípade storna darčekového pobytu, ktorý nemá záväzne potvrdený termín nástupu a odchodu zo strany objednávateľa, účtuje sa storno poplatok vo výške 10% z celkovej ceny zaplateného darčekového pobytu.
 

VI. Reklamačné konanie a zodpovednosť za škodu


V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu a odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu CA. Ak sa dodávateľovi služieb nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol. Tento protokol je podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný v troch vyhotoveniach a podpísaný dodávateľom služieb a zákazníkom. V prípade nedodržania tohto postupu právo na reklamáciu uplatnené až po skončení čerpania reklamovaných služieb, zaniká. 

Ak nezabezpečí CA riadne a včas nápravu reklamovaných služieb, môže objednávateľ uplatniť svoje právo po návrate bezodkladne, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb tak že zašle CA písomnú reklamáciu a k nej pripojí reklamačný protokol, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, od dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, v CA, pričom k písomnému uplatneniu svojich práv doloží objednávateľ záznam, urobený podľa predchádzajúceho bodu 1. V takomto prípade má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami. 

CA je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. 

Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať CA maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. 

CA nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. 

 

VII.     Všeobecné a záverečné ustanovenia


Objednávateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu CA postúpiť prípadné pohľadávky voči CA tretej osobe pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške dvojnásobku postupovanej pohľadávky.

Objednávateľ zároveň dobrovoľne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov  v informačnom systéme spoločnosti CA ako prevádzkovateľa za účelom evidencie v počítačovej databáze a na všetky  úkony spojené s obchodným stykom, v rozsahu údajov uvedených v nezáväznej i záväznej objednávke, a to na dobu ●    trvania  vzájomného vzťahu až do doby vysporiadania všetkých vzájomných vzťahov a  ●  potrebnej archivácie , pričom odvolať tento súhlas nie je možné v prípade výkonu práva v rozpore s dobrými mravmi, všetko v zmysle   zákona o ochrane osobných údajov  v platnom znení. Súčasne  týmto výslovne objednávateľ súhlasí s tým, aby CA poskytla  a sprístupnila získané údaje vo vyššie uvedenom rozsahu  oprávneným  osobám a  tretím osobám, prípadne sprostredkovateľom, s ktorými spolupracuje, a to za účelom monitorovania obchodného vzťahu, riešenia zmluvných vzťahov, vymáhania pohľadávok, marketingových účelov a pod. Objednávateľ  prehlasuje, že  bol predávajúcim  oboznámený  a poučený o svojich právach v súvislosti  so zákonom o ochrane   osobných údajov, najmä o práve  dobrovoľne  súhlasiť s udelením  súhlasu pre poskytnutie  osobných údajov, bol oboznámený  s totožnosťou  oprávnenej osoby, ktorá získava jeho osobné údaje.